Αρσενικά ουσιαστικά σε -ητής -ίτης -ιστής

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ητής -ίτης -ιστής

Τα κοινα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ητής και τονίζονται στη λήγουσα γράφονται με η. Συνήθως προέρχονται από ρήματα που τελειώνουν σε -ω στον Ενεστώτα.
π.χ.επιθεωρώ-επιθεωρητής, καλλιεργώ-καλλιεργητής κ.λ.π.
Εξαιρούνται όσα προέρχονται από τα ρήματα: ιδρύω-ιδρυτής, ενισχύω-ενισχυτής, επενδύω-επενδυτής, κρίνω-κριτής, αναλύω-αναλυτής, μηνύω-μηνυτής.

Τα κοινα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ίτης και τονίζονται στην παραλήγουσα γράφονται με ι. π.χ. πόλίτης,τεχνίτης.
Εξαιρούνται και γράφονται με με η:
Αιγινήτης, διαβήτης, ιδιοκτήτης, κομήτης, μαγνήτης, προφήτης, αλήτης, πλοιοκτήτης, κυβερνήτης, πλανήτης.
Εξαιρούνται και γράφονται με με υ: δύτης, λωποδύτης που παράγονται από το ρήμα δύω, λύτης, διαλύτης, καταλύτης, ηλεκτρολύτης, που παράγονται από το ρήμα λύνω, νεροχύτης που παράγεται από το ρήμα χύνω. Επίσης και οι σύνθετες λέξεις που έχουν τη λέξη μύτη π.χ. κοκκινομύτης
Εξαιρούνται και γράφονται με με ει: όσα προέρχονται από τη λέξη όρος π.χ. Αγιορείτης, Ψηλορείτης.
Τα κοινα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ιστής γράφονται με ι. Προέρχονται κυρίως από ρήματα που τελειώνουν σε -ιζω άλλα και πολλές φορές από ρήματα της α συζυγίας που τονίζονται δηλαδή στη λήγουσα Π.χ. τραγουδω-τραγουδιστής, νικώ-νικήτής, καθαρίζω-καθαριστής.
Εξαιρούνται: δανειστής-δανείζω, εμπρηστής, ληστής.

https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ητής -ίτης -ιστής© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου